ČO HOVORÍ ZÁKON?

Podľa novely cestného zákona č. 8/2009 § 92 ods. 8 písm. c):
Ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dvakrát
a) poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo
b) prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,

Rehabilitačný program pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ.

 

Podmienky  realizácie odborného poradenstva

  • Rehabilitačný program pre vodičov pozostáva z troch skupinových stretnutí.
  • Každé stretnutie trvá 3 vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút s aspoň jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia.
  • Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú je najmenej 7 kalendárnych dní, najneskoršie ukončenie psychologického vzdelávania je 6 týždňov od jeho začatia.
  • Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej tri osoby a najviac desať osôb, ktoré sa podrobujú rehabilitačnému programu pre vodičov.
  • Náklady spojené s plnením povinností uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa týmto povinnostiam.

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje