Anotácia ORMET

Oranžová metodika je komplexom psychodiagnostických nástrojov určených na posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov. Má uplatnenie tak pri ich periodických vyšetreniach (Vyhl. MV, Zb.z.č. 413/2010 ) ako aj pri posudzovaní vodičov, ktorí sa dopustili závažnejších dopravných priestupkov.

Oranžová metodika je pokračovaním a nadstavbou Žltej metodiky, vydanej v roku 2002. To, čo sa praxou osvedčilo v nej zostáva s aktualizovanými a rozšírenými normami. Nové testy obohacujú psychodiagnostický arzenál dopravných psychológov o tie nástroje, ktoré sú aj v zahraničí ojedinelé alebo úplne chýbajú.

Oranžová metodika je štandardizovaná na našej vodičskej populácii a rešpektuje jej sociokulturálne špecifiká. Poskytuje normy, ktoré sú diferencované podľa vekových a vodičských kategórií.

Oranžová metodika umožňuje validné posúdenie

  • inteligenčnej kapacity vodiča,
  • jeho výkonnostných predpokladov, úrovne percepcie, reagencie, jednoduchého senzomotorického učenia a odolnosti voči percepčne motorickej záťaži,
  • jeho osobnostných predpokladov s ťažiskovým zameraním na tie, ktoré sú na základe tak praktických odborných skúseností ako aj súčasného vedeckého poznania považované za najpodstatnejšie diskriminanty rizikových a nerizikových vodičov.

Oranžová metodika obsahuje štrukturovaný anamnestický dotazník, inteligenčné testy IBV, výkonnostné testy a súbor osobnostných dotazníkov.

 

IBV – inteligenčná batéria pre vodičov.

Má verbálnu a performačnú časť.

Príkazy - test chápavosti slovného textu a inštrukcií, pojmového myslenia a jeho flexibility. Je skupinovo administrovateľný, krátky (časový limit 4 minúty)

Súvislosti - meria schopnosť praktického logického uvažovania, to, čomu sa zvykne hovoriť „zdravý sedliacky rozum“. Je časovo nenáročný (časový limit 3 minúty), nevyžaduje veľa čítania (20 položiek po jednej vete), žiadne písanie, len podčiarknutie jednej zvolenej odpoveďovej alternatívy a je skupinovo administrovateľný.

Postupnosti - nonverbálny test fluidnej inteligencie, merajúci schopnosť riešenia problémov indukcie a preformovania štruktúry. Skupinovo administrovateľný a krátky test (časový limit 4´30´´)

TMV - Test mechanických vzťahov - je názorným testom remeselno technického myslenia. Skupinovo administrovateľný, krátky test (časový limit 4 minúty).

Inverzná kocka 010 - test priestorovej inteligencie. Skupinovo administrovateľný, s časovým limitom 4´30´´. Je modifikáciou testu Inverzná kocka zo Žltej metodiky.

Školský výlet - je test krátkodobej verbálnej pamäti. Úlohou je zapamätať si čo najviac údajov z krátkeho predloženého textu pri jeho jednominútovej expozícii. Hodnotí sa počet zapamätaných prvkov a asociačných párov.

Nákres - test krátkodobej vizuálnej pamäti. Podnetovým materiálom sú jednoduché geometrické tvary a značky, zakreslené v určitom vzájomnom zoskupení. Po jednominútovej expozícii nakreslí vyšetrovaná osoba to, čo si zapamätala. Hodnotí sa počet zapamätaných prvkov a ich správne umiestnenie.

 

Výkonnostné testy.

b-d test - test senzomotorickej výkonnosti. Je príbuzný s Bourdonovou skúškou, ale má iný charakter podnetového materiálu a je kratší (13 minút).

Neúplné figúry – určený pre potreby rýchleho orientačného posúdenia senzomotorickej výkonnosti a jednoduchého senzomotorického učenia. Test má 150 úloh a časový limit 3 minúty.

 

Osobnostné testy.

Dotazník OSDO-V 12 meria 11 osobnostných dimenzií a pravdovravnosť:

Vyrovnaná – nevyrovnaná osobnosť

Emocionálna stabilita – labilita

Anxieta podporujúca – znižujúca výkon

Bez neurotických príznakov – neurotizmus

Sebaovládanie – impulzivita

Nižšia hladina optimálnej stimulácie – dobrodružnosť

Rigidita – flexibilita

Skromnosť – ambicióznosť

Introverzia – extraverzia

Submisivita – dominancia

Dôvera – hostilita

Nepravdovravný – pravdovravný

POAG - je dotazníkom pohotovosti k agresivite a k hostilite. Má štyri škály: iritabilita, útočnosť, hostilné atribučné skreslenia a inhibítory agresie.

DHD - dotazník hnevu v cestnej doprave. Sníma provokáciu hnevu v šiestich podnetových kategóriách:

Porušovanie predpisov

Neohľaduplnosť, nezdvorilosť

Pomalá jazda

Urážlivé reakcie a hostilné gestá

Prítomnosť polície

Prekážky na ceste a v doprave

OBV - dotazník orientácie vodiča na bezpečnosť a na výkon. Výsledky dosiahnuté v tomto krátkom dotazníku dopĺňajú informácie o potenciálnom zdroji rizikovosti vodiča.

NOV-ASJ - je určený na posudzovanie agresívneho štýlu jazdenia a vodičského správania. 20 položiek dotazníka je zoradených tak, ako eskaluje stupeň averzívnych a nepriateľských postojov až po manifestnú aroganciu a násilie v doprave.

4 TT2 - To, čo vtláča nezmazateľnú pečať osobnosti vodiča, je jeho temperament. Táto dispozícia v zásadnej miere určuje jeho relatívne stálu pohotovosť  k určitým emocionálnym reakciám. Klasická Hippokratesova typológia štyroch temperamentov nestratila dodnes svoj význam. Oranžová metodika prezentuje deskripciu sangvinického, cholerického, melancholického a flegmatického temperamentu v modernom šate a obohacuje ju o originálnu, na našom pracovisku výskumne vytvorenú deskripciu zmiešaných typov: sangvinicko – cholerického, sangvinicko – melancholického, sangvinicko - flegmatického, cholericko - melancholického a melancholicko - flegmatického.

Dotazník tvorí 20 štvoríc vlastností. Výsledná konfigurácia pozitívnych a negatívnych volieb stanovuje temperamentový profil vyšetrovanej osoby. Administrácia dotazníka trvá 5 - 10 minút.

DKP - dotazník na posudzovanie štýlu presadzovania. Identifikuje subordinovaný, dominantný a konštruktívny štýl.

NOVALC - skríningový dotazník problémového pitia. Skupinovo administrovatľný.

IRALC - slúži na identifikáciu iracionálnych presvedčení o konzumácii alkoholu. Nachádza uplatnenie hlavne pri vyšetreniach vodičov, ktorí boli zadržaní pod vplyvom alkoholu. Má  uplatnenie aj v psychoterapeutických a resocializačných programoch pre problémových pijanov a alkoholovo závislých jedincov. Súčasťou manuálu je vysvetlenie a ukážka aplikácie IRALC v intenciách racionálne-emočnej psychoterapie a metodických princípov efektívneho riešenia problému.

8-PSPT - dotazník určený na orientačnú identifikáciu psychopatologických príznakov. Dotazník 8-PSPT má 56 položiek, tvoriacich 8 škál:

Poruchy adaptability

Vzťahovačnosť a paranoidné príznaky

Úzkosť a fóbie

Depresívne príznaky

Obsesie a kompulzie

Poruchy spánku

Somatomorfné poruchy a hypochondrické príznaky

Psychotické príznaky

Každá škála začína položkou, ktorou posudzujeme vierohodnosť výpovede respondenta.

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje