zobraziť i archív

Učiteľ/ka 1. stupňa súkromnej ZŠ Krásne Sady

? Ostatné pracovné kategórie
Krásne sady
Mlynica
26. 4. 2021
 • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, t.j. :
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na primárne vzdelávanie, resp. iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
 • viacročná pedagogická  prax a praktické skúsenosti s prípravami na vyučovanie,
 • skúsenosti s uplatňovaní metód alternatívneho vzdelávania a s lesnou pedagogikou sú veľkou výhodou, 
 • schopnosť prepájať predmety  a vzdelávať deti rôzneho veku,
 • veľmi dobré komunikačné a  organizačné schopnosti,  
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), 
 • znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni vítaná. 
 • Kultivovaný, spoľahlivý, hodnotovo založený a zodpovedný typ človeka s príjemným vystupovaním, ktorý vníma svoju prácu ako poslanie a má úprimný vzťah k deťom,  ku prírode, ako aj ku folklóru a udržiavaniu tradícií.  
 • Ochota, resp. možnosť dochádzať do Mlynice.
 • Realizácia vzdelávacieho programu v lesnom a prírodnom prostredí  na 1. stupni súkromnej základnej školy  ( t. č. kapacita 20 detí.),  ktorá  funguje na princípoch lesnej pedagogiky a rešpektujúcej komunikácie, t.j. : 
 • uplatňovanie alternatívnych  metód vzdelávania a tvorivé aktivity s využívaním prírodných materiálov, príprava aktivít pre deti,
 • príprava tematických plánov,
 • príprava a dodržiavanie učebných osnov,
 • vedenie triednej knihy, príprava, vedenie a archivácia pedagogickej dokumentácie,
 • zúčastňovanie sa porád,
 • písanie článkov GOOD NEWS pre Life Academy,
 • vedenie výučby predmetov a školského klubu podľa pokynov nadriadeného,
 • príprava a oprava písomiek,
 • príprava pomôcok na vyučovanie ,
 • samostatné hodnotenie žiakov = slovné hodnotenie,
 • štúdium materiálov – učebnice, knihy, internetové stránky,
 • zúčastňovanie sa marketingových aktivít zriaďovateľa – tvorivé soboty, MDD, tábory a iné podujatia určené pre deti.
 • Naším klientom je Zariadenie lesnej pedagogiky so sídlom v  Krásnych Sadoch Mlynica, okres Poprad (www.krasnesady.sk).
 • V Zariadení pôsobí elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade -základná škola. Súčasťou pracoviska je trieda s environmentálnym zameraním, ktorá je  určená žiakom od 1. po 4. ročník základnej školy.
 • Koncept vzdelávania sa opiera o využívanie a zapájanie okolitého prírodného prostredia do výučby prepájanie teoretických poznatkov v čo najväčšej mie-re s reálnym životom a praktickými zručnosťami. 
 • Žiaci tejto triedy majú v rámci disponibilných hodín rozšírené vyučovanie prvouky a prírodovedy.
 • Príležitosť pre sebarealizáciu v rámci unikátneho projektu lesnej pedagogiky,
 • Podnetné lesné prostredie na vzdelávanie,
 • kolektív angažovaných ľudí, ktorí vyznávajú hodnoty zdravého životného štýlu a trvalo udržateľného rozvoja,  
 • tvorivá a koncepčná práca,
 • odborné školenia.
 • Ponúkaný plat:  podľa platových taríf MŠ v závislosti od preukázanej pedagogickej praxe  + pohyblivá zložka  

 • Motivačný list a profesijný životopis pošlite na e-mailovú adresu adresu agentúry novidea@novidea.sk.
 • V sprievodnom texte uveďte prosím, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. a presný názov pozície.
 • Po vyhodnotení prihlášok budeme prihlásených kandidátov  informovať o ďalšom postupe.
 • Upozornenie: Ak ste od nás nedostali žiadnu odpoveď, prosím pozrite sa aj do záložky nevyžiadanej pošty (SPAM), alebo si pridajte si našu adresu novidea@novidea.sk do svojich kontaktov, aby sa nestalo, že naša odpoveď bude považovaná za nevyžiadanú poštu a bude automaticky presunutá medzi SPAM.

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje