ČO HOVORÍ ZÁKON?

Vodiči, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa musia podľa novely cestného zákona č. 313/2011 (par. 91, ods. 4) a vyhlášky MV SR č. 361/2011, (par. 31a) podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.

Následne orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

Podmienky  realizácie odborného poradenstva
(Vyhl. 361/2011, par. 31a):

  • Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a  výstupného  rozhovoru.
  • Jedno skupinové stretnutie trvá 180 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7  a najviac 14 kalendárnych dní.
  • Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej 4 osoby a najviac 12 osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu.
  • Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je  absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru bez prerušenia v časoch určených posudzujúcim psychológom v rámci zákonných časových  intervalov a dôb.

 

 

ODPOVEDE NA MNOHÉ OTÁZKY HĽADAJTE TIEŽ V ČASTI:  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.

 

 


ODBORNÍ GARANTI ODBORNÉHO PORADENSTVA :

PhDr. Peter KUCEK
Mgr. Lujza KUCEKOVÁ

 

AKO SA OBJEDNAŤ ?  

Zatelefonujte nám alebo nás osobne navštívte, radi Vám poskytneme potrebné informácie
a dohodneme Vaše zaradenie do poradenského programu.

TERMÍNY:

Poradenské skupiny otvárame 1x mesačne. Konkrétny čas konania
prispôsobujeme konkrétnym účastníkom a ich časovým možnostiam
(v prípade potreby aj v neskorších popoludňajších hodinách)  

Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr po obdržaní rozhodnutia z dopravného inšpektorátu, aby sme našli Vám vyhovujúce termíny konania odborného poradenstva.    

 

Najbližší cyklus odborného poradenstva začíname 

 po ukončení preventívnych opatrení vyhlásených Úradom vlády SR . 

Stanovisko odboru dopravnej polície Prezídia PZ a podrobnejšie informácie : 

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru dáva na  vedomie, že :

  • je až do odvolania zrušené vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia,
  • Vzhľadom na aktuálnu nevykonateľnosť rozhodnutia vo vzťahu k preskúmaniu psychickej spôsobilosti, rozhodnutia o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu a rehabilitačnému programu pre vodičov podľa § 91 a § 91a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) pri nesplnení si povinnosti v lehote určenej alebo stanovenej v rozhodnutí podľa § 91 a § 91a zákona Okresný dopravný inšpektorát pri žiadosti účastníka konania o predĺženie lehoty pred uplynutím lehoty určenej Okresným dopravným inšpektorátom rozhodnutím podľa § 91 a § 91a zákona správny orgán žiadosti vyhovie a rozhodnutím primerane predĺži lehotu s ohľadom na vývoj mimoriadnej situácie. Z uvedeného vyplýva, že takémuto vodičovi nebude odobraté vodičské oprávnenie.
  • počas trvania mimoriadnej situácie neuvažuje upravovať podmienky a proces odborného poradenstva, tzn. že : 
  • odborné poradenstvo nie je možné realizovať dištančným spôsobom, t.j, prostredníctvom tele-psychologických služieb (on-line, chat, videokonferencia), nakoľko by neboli dodržané ustanovenia § 31a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení uvedených v prílohe č. 13a vyhlášky.

Ak máte ešte ďalšie otázky, kontaktujte nás prosím, radi Vám ich zodpovieme.  

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám pevné zdravie.  

 

Bližšie informácie Vám rada poskytne  

Mgr. Lujza Kuceková : 0905 621 986 

 

 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje